โรงเรียนคุณภาพ

Zq5ril.gif


สมัครเรียน Onlineเวลาละหมาด

<


ค้นหาสถานที่ละหมาด

4WkjJ2.jpg


ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต


จำนวนผู้เข้าชม

เป้าหมายของโรงเรียน

ด้านคุณภาพนักเรียน

 1. นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 2. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
 3. นักเรียนมีทักษะในการคิดคำนวณและมีความเข้าใจในการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 4. นักเรียนมีนิสัย มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ตามวิถึประชาธิปไตย
   

เรียนรู้ภาษาไทย มีนิสัยรักการอ่าน

 

ด้านคุณภาพการเรียนการสอน

 1. ครูจัดการเรียนการสอนโดยวิเคราะห์หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการปฏิบัติตน ตามหลักศาสนา
 2. ประเมินผลนักเรียนทุกด้านอย่างเหมาะสม
   

ปฏิบัติกิจทางศาสนา

 

ด้านคุณภาพการบริหารโรงเรียน

 1. สภาพแวดล้อมในโรงเรียนสะอาดน่าอยู่
 2. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพกายและจิตที่ดี
 3. ระบบงานทั้ง 4 งานได้มาตรฐาน
 4. ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการบริหารจัดการ เช่น ครู ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ใฝ่รู้ มีความสามารถเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
   

เป็นผู้มีระเบียบวินัย

 

กลยุทธ์ของโรงเรียน

 1. พัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ
 2. ส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
 3. พัฒนาครูและบุคลากร เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
 4. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 5. พัฒนาคุณลัษณะผู้เรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม ตั้งมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
 6. พัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน โดยมีท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
   

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน


ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

ค้นหา

หนังสือ สพป.สงขลา 3


e-Money

69d595a2731fa3d3f3568dffa74cf022l.gif


จ่ายภาษีออนไลน์

4WfzMa.jpg


ข่าวสารครูพันธ์ใหม่


TV Muslim


Facebook


นาฬิกา


radio online


สอบงานราชการ


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน


ราคาทอง