โรงเรียนคุณภาพ

Zq5ril.gif


สมัครเรียน Onlineเวลาละหมาด

<


ค้นหาสถานที่ละหมาด

4WkjJ2.jpg


ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต


จำนวนผู้เข้าชม


วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านปากบางมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมภาษา เทคโนโลยี ดำรงตนอยู่บนพื้นฐานวิถีอิสลาม ครูมีคุณภาพ ประสานความร่วมมือกับชุมชน
 


พันธกิจ

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการใช้ภาษามลายูและภาษาอังกฤษ
  3. พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี
  4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามวิถีอิสลาม
  5. สนับสนุนส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ
  6. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา
     

ส่งเสริมการเรียนรู้และใช้งานเทคโนโลยี

จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

ค้นหา

หนังสือ สพป.สงขลา 3


e-Money

69d595a2731fa3d3f3568dffa74cf022l.gif


จ่ายภาษีออนไลน์

4WfzMa.jpg


ข่าวสารครูพันธ์ใหม่


TV Muslim


Facebook


นาฬิกา


radio online


สอบงานราชการ


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน


ราคาทอง